Aktualności

08/12/2020

Nowy artykuł o zastosowaniu naszych katalizatorów w krzyżowej metatezie z akrylanami opublikowany w ChemCatChem

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją przedstawiającą nieoczekiwany wpływ rodzaju karbenu na wydajność i selektywność metatezy krzyżowej (CM) z akrylanami. W badaniu porównano dwie grupy katalizatorów w celu znalezienia najbardziej wydajnego i selektywnego katalizatora, optymalnych warunków reakcji CM z akrylanem metylu oraz zidentyfikowania kluczowych czynników determinujących wydajność katalizatora. Wyniki pokazały, że klasyczne, rutenowe katalizatory benzylidenowe ligowane NHC (N-heterocykliczne karbeny) są znacznie bardziej selektywne, a zatem skuteczne w badanej transformacji niż nowatorskie katalizatory zawierające podstawnik CAAC (cykliczne alkilaminokarbeny).

Badanie to ukazało kolejne zalety naszego sztandarowego katalizatora nitro-Grela, który okazał się być najlepszym katalizatorem opisanym do tej pory dla tej transformacji i został wykorzystany do wydajnej produkcji metoksycynamonianu oktylu, stosowanego jako składnik aktywny w preparatach przeciwsłonecznych.

Szczegółowe wyniki są dostępne do wglądu w pełnej wersji artykułu o otwartym dostępie tutaj

03/11/2020

Umów się z nami na spotkanie podczas Chemspec Digital 2020!

W tych trudnych czasach staramy się wciąż pozostawać w ścisłym kontakcie z branżą, utrzymywać nasze dotychczasowe relacje z klientami i partnerami biznesowymi oraz nawiązywać nowe. W związku z tym, zamierzamy skorzystać z okazji i wziąć udział w Chemspec Digital – wydarzeniu on-line organizowanym w dniach 11-12 listopada 2020 r., będącym doskonałą okazją do networkingu oraz wymiany wiedzy i doświadczenia w obrębie globalnej społeczności chemii specjalistycznej. Agnieszka Roszyk – specjalista ds. obsługi klientów oraz Monika Kulinicz – specjalista ds. sprzedaży czekają na możliwość spotkania i przybliżenia Państwu naszej technologii.

05/10/2020

Rosnący potencjał reakcji metatezy olefin w przepływie z wykorzystaniem katalizatorów Apeiron Synthesis.

Nasze katalizatory zostały zastosowane do reakcji metatezy z zamknięciem pierścienia (RCM) w innowacyjnej, skalowalnej procedurze wykorzystującej perwaporację membranową. W publikacji zatytułowanej „A Scalable Membrane Pervaporation Approach for Continuous Flow Metathesis Olefin Metathesis” autorzy zaproponowali selektywne usuwanie produktu ubocznego – etylenu z procesu metatezy przy użyciu membranowego reaktora przepływowego.

Opracowana przez autorów technologia rozwiązuje dwa problemy pojawiające się często podczas reakcji RCM, mające znaczący wpływ na jej wydajność – rozkład katalizatora na skutek braku stałego usuwania etylenu z medium reakcyjnego oraz słabą powtarzalność wyników w środowisku produkcyjnym spowodowaną zawodną skalowalnością procesu.

Zastosowanie opisanego reaktora membranowego do prowadzenia RCM, pozwoliło na uzyskanie znacznie wyższej wydajności reakcji, niż w przypadku zastosowania w tym celu reaktora rurowego. Przy zastosowaniu technologii membranowej z powodzeniem udało się zsyntezować zarówno małe, średnie jak i duże pierścienie poprzez RCM. Testowane przez Breen i współpracowników katalizatory produkowane przez Apeiron: nitro-Grela (AS2032), nitro-Grela-I2 (AS2052) oraz UltraNitroCat (AS2091) wykazały doskonałe wyniki, szczególnie pod względem selektywności, wydajności
i obciążenia katalizatora.

Prace te wykonali eksperci w dziedzinie reakcji w przepływie ciągłym: SnapDragon Chemistry, grupa prof. Jamison’a z MIT i Compact Membrane Systems. Dziękujemy za tę znakomitą pracę.

Szczegółowe informacje do odnalezienia pod adresem: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.oprd.0c00061#

25/08/2020

Kolejne obiecujące zastosowanie katalizatora Apeiron – AquaMet opublikowane w czasopiśmie „Polymers”

Badania przedstawione w publikacji “Optimization of Ring-Opening Metathesis Polymerization (ROMP) under Physiologically Relevant Conditions” miały na celu dostosowanie warunków metatetycznej polimeryzacji z otwarciem pierścienia w taki sposób, aby była możliwa do zastosowania do syntezy koniugatów komórka-polimer i białko-polimer, mających zastosowanie jako składniki nowych biologicznych związków terapeutycznych. Church i współpracownicy zdecydowali się użyć naszego komercyjnie dostępnego, rozpuszczalnego w wodzie katalizatora – AquaMet oraz podjęli próbę optymalizacji warunków reakcji, takich jak stężenie chlorków i pH, w celu zwiększenia wydajności ROMP w czystej wodzie.

Praca ta udowodniła, że skuteczna polimeryzacja w wodzie, charakteryzująca się szybką inicjacją i wysokim stopniem konwersji monomeru jest możliwa do osiągnięcia nawet w temperaturze pokojowej, w pH zbliżonym do fizjologicznego i bez użycia współrozpuszczalników organicznych. Dodatkowo autorzy wykazali, że dodatek chlorków wywiera istotny wpływ na polimeryzację w środowisku wodnym, zapewniając wysoki stopień konwersji monomerów i pozwalając uzyskać polimery o dobrze kontrolowanej masie cząsteczkowej.

Mamy nadzieję, że wnioski te okażą się istotnym krokiem w kierunku wykorzystania „wodnej” ROMP
w warunkach biologicznych – w obecności komórek, peptydów, białek, czy w przypadku pracy z grupami funkcyjnymi wrażliwymi na obecność kwasu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do odwiedzenia strony:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/PY/D0PY00716A#!divAbstract

29/05/2020

Artykuł przedstawiający najnowsze zastosowania naszego zmiatacza i środka wygaszającego reakcję – SnatchCat opublikowany w czasopiśmie naukowym Chemical Science.

Szczepaniak i in. opisali badania nad zatrzymywaniem reakcji i skutecznym usuwaniem pozostałości miedzi po aerobowym utlenianiu alkoholi z zastosowaniem układu katalitycznego Cu/TEMPO (utlenianiu Stahla) oraz polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP). Badania zaprezentowane w artykule opierają się na komercyjnie dostępnym produkcie Apeiron – SnatchCat (1,4-bis(3-izocyjanopropylo)piperazyna).

Wyniki przedstawione w tym badaniu wykazały, że 1,4-bis(3-izocyjanopropylo)piperazyna może być stosowana jako wysoce skuteczny zmiatacz miedzi w oczyszczaniu produktów reakcji utleniania Stahla z użyciem układu Cu/TEMPO, pozwalając na oczyszczanie zarówno małych, jak i makrocząsteczek. SnatchCat może być również z powodzeniem stosowany do oczyszczania polimerów wytwarzanych przez ATRP z katalizatorem miedziowym. W obu reakcjach opisywanych przez autorów, dodanie SnatchCat, a następnie zastosowanie prostych protokołów oczyszczania, umożliwia otrzymanie produktów o bardzo niskiej zawartości Cu, wynoszącej poniżej 5 ppm w izolowanych aldehydach, jak również w polimerach, nawet w przypadku ATRP z dużym początkowym obciążeniem katalizatora.

Kolejną zaletą naszego produktu przedstawioną w omawianej publikacji, jest fakt, że w szybkim tempie zatrzymuje reakcje zachodzące z zastosowaniem miedziowych kompleksów katalitycznych, co pozwala na ułatwienie badań kinetycznych i projektowania reakcji lub usuwania zanieczyszczeń metalu z produktu poprzez prostą filtrację.

Ponadto autorzy wykazali, że SnatchCat może być z powodzeniem stosowany do zapobiegania reakcjom ubocznym. Jego zastosowanie całkowicie zapobiegło oksydatywnemu sprzęganiu Glasera, występującemu podczas obróbki polimerów.

Zbadano również cytotoksyczność zmiatacza i środka przerywającego reakcję produkowanego przez Apeiron. Chociaż izocyjanek okazał się być substancją umiarkowanie cytotoksyczną wykazano, że można go łatwo zneutralizować przez hydrolizę kwasową.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości zastosowania SnatchCat w dwóch podstawowych reakcjach katalizowanych przez kompleksy miedzi, odwiedź:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/sc/d0sc00623h#!divAbstract

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.